Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC hạ đẹp Sài Gòn FC

Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC hạ đẹp Sài Gòn FC

Viettel FC dễ dàng đánh bại Sài Gòn FC

Viettel FC dễ dàng đánh bại Sài Gòn FC