Vận động sáng tác và triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội”

Vận động sáng tác và triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội

Phụ nữ quân đội: Nâng cao vai trò, vị thế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Phụ nữ quân đội: Nâng cao vai trò, vị thế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ