Phát huy vai trò của Quân đội trong phổ biến giáo dục pháp luật tại Sơn La

Phát huy vai trò của Quân đội trong phổ biến giáo dục pháp luật tại Sơn La

Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Tuổi trẻ với pháp luật”

Hội thi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật “Tuổi trẻ với pháp luật

Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hiệu quả từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến pháp luật

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng: Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân cần cụ thể, thiết thực

Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng: Phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân cần cụ thể, thiết thực

Trường Sĩ quan Thông tin: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trường Sĩ quan Thông tin: Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Cơ quan Tổng cục Chính trị: Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cơ quan Tổng cục Chính trị: Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bám sát địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Bám sát địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật