Mong Nhật Bản tiếp tục cung cấp viện trợ ODA cho Việt Nam

Mong Nhật Bản tiếp tục cung cấp viện trợ ODA cho Việt Nam