Anh chính thức ký nghị định thư tham gia CPTPP

Anh chính thức ký nghị định thư tham gia CPTPP