Nghị quyết của Quốc hội về GDP, thu nhập đầu người, bội chi ngân sách nhà nước và lùi cải cách tiền lương

Nghị quyết của Quốc hội về GDP, thu nhập đầu người, bội chi ngân sách nhà nước và lùi cải cách tiền lương

Ngân sách Nhà nước đang thu nhanh, chi chậm thế nào?

Ngân sách Nhà nước đang thu nhanh, chi chậm thế nào?

Thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 78,6 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 78,6 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 tăng 22,8%

Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 tăng 22,8%

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tháng 5: Tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 4 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng