Có nhiều sáng kiến, năng suất lao động tăng cao

Có nhiều sáng kiến, năng suất lao động tăng cao