Luôn “mài sắc” mũi tiến công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa

Luôn “mài sắc” mũi tiến công trên mặt trận tưởng - văn hóa

Nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng (*)

Nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tưởng, văn hóa của Đảng (*)