Trao 250 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ quét

Trao 250 triệu đồng cho nhân dân vùng quét

Dân quân Kỳ Sơn giúp dân sau lũ quét

Dân quân Kỳ Sơn giúp dân sau quét

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét

Khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả quét