Đồng chí Đại tá ĐINH PHAN LÂM từ trần

Đồng chí Đại tá ĐINH PHAN LÂM từ trần