“Bóng dáng” kinh tế biển trong cơ chế đặc thù cho các tỉnh ở đâu?

“Bóng dáng” kinh tế biển trong cơ chế đặc thù cho các tỉnh ở đâu?