Năm 2023, học viện, nhà trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.300 chỉ tiêu

Năm 2023, học viện, nhà trường Quân đội tuyển sinh hơn 4.300 chỉ tiêu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị thống nhất văn kiện chỉ đạo diễn tập cho các đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân