Xung đột Hamas - Israel: Anh cân nhắc gửi quân đến Gaza hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo

Xung đột Hamas - Israel: Anh cân nhắc gửi quân đến Gaza hỗ trợ cung cấp viện trợ nhân đạo