Mỹ cam kết hỗ trợ ngoại giao và nhân đạo cho Afghanistan

Mỹ cam kết hỗ trợ ngoại giao và nhân đạo cho Afghanistan

Việt Nam kêu gọi duy trì hỗ trợ nhân đạo cho Syria

Việt Nam kêu gọi duy trì hỗ trợ nhân đạo cho Syria

Phấn đấu ít nhất 10.000 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu, kết nối hỗ trợ

Phấn đấu ít nhất 10.000 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu, kết nối hỗ trợ