Đẩy mạnh công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Tăng cường phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Tăng cường phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cho các gia đình ở Hà Giang

Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cho các gia đình ở Hà Giang