Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cho các gia đình ở Hà Giang

Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn cho các gia đình ở Hà Giang

Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027