Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc)

Hải quan Việt Nam tăng cường phối hợp phòng, chống buôn lậu với Hải quan Hồng Kông (Trung Quốc)

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Vùng 5 Hải quân

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang dự Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tại Vùng 5 Hải quân

Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai Kế hoạch 3535

Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Tổng cục Hải quan phối hợp triển khai Kế hoạch 3535