"6 biết" trong huấn luyện dự bị động viên ở Sư đoàn 341

Đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên

Đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên

Chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên

Chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 307 thực hành diễn tập bắn đạn thật tiểu đoàn dự bị động viên

Sư đoàn 307 thực hành diễn tập bắn đạn thật tiểu đoàn dự bị động viên