AI tạo ra cuộc cách mạng về dự báo thời tiết?

AI tạo ra cuộc cách mạng về dự báo thời tiết?