Hiệp đồng diễn tập phòng không

Hiệp đồng diễn tập phòng không

Chuẩn bị Diễn tập thực địa về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam

Chuẩn bị Diễn tập thực địa về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam

Chuyện bếp núc trong diễn tập

​

Chuyện bếp núc trong diễn tập

Diễn tập cấp quốc gia về an ninh hàng không

Diễn tập cấp quốc gia về an ninh hàng không

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập bắn đạn thật

Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức diễn tập bắn đạn thật