Khai mạc Triển lãm ảnh “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972”

Khai mạc Triển lãm ảnh “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972”

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không

“Đôi mắt thần” và cuộc đối đầu “Điện Biên Phủ trên không 1972”

“Đôi mắt thần” và cuộc đối đầu “Điện Biên Phủ trên không 1972”

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” - Bài học đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam