Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì giao ban Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 9- 2022

Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Chủ động giúp dân phòng, chống bão số 4

Chủ động giúp dân phòng, chống bão số 4

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai

Mở rộng dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

Mở rộng dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”

Quy chế dân chủ cơ sở ở Binh đoàn 18 ngày càng được quan tâm, mở rộng

Quy chế dân chủ cơ sở ở Binh đoàn 18 ngày càng được quan tâm, mở rộng