Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII thành công tốt đẹp

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII diễn ra từ ngày 29 đến 31-12

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII diễn ra từ ngày 29 đến 31-12

981 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII

981 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII