Kho K84: Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50

Kho K84: Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động 50

Sư đoàn 8 (Quân khu 9) Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50

Sư đoàn 8 (Quân khu 9) Hội nghị sơ kết Cuộc vận động 50