Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Tập trung hoàn thiện sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ và dịch vụ thông tin thông minh

Phát triển sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ và dịch vụ thông tin thông minh

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động

Hệ thống sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động

Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết nối sở dữ liệu đất đai với sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chứ không phải dữ liệu của bộ, ngành nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Xây dựng sở dữ liệu quốc gia, chứ không phải dữ liệu của bộ, ngành nào"

 Sớm hình thành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Sớm hình thành và hoàn thiện sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ