Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động

Hệ thống sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động

Kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Kết nối sở dữ liệu đất đai với sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chứ không phải dữ liệu của bộ, ngành nào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Xây dựng sở dữ liệu quốc gia, chứ không phải dữ liệu của bộ, ngành nào"

 Sớm hình thành và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Sớm hình thành và hoàn thiện sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chia sẻ và sử dụng có hiệu quả sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng để chuyển đổi số quốc gia

sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nền tảng để chuyển đổi số quốc gia