Việt Nam tham gia cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

Việt Nam tham gia cuộc họp Hội đồng Thống đốc quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

Việt Nam tham dự cuộc họp định kỳ Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế

Việt Nam tham dự cuộc họp định kỳ Hội đồng Thống đốc quan Năng lượng nguyên tử quốc tế