Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng gì ở thanh niên Thủ đô?

Chủ tịch UBND TP Nội Trần Sỹ Thanh kỳ vọng gì ở thanh niên Thủ đô?