Sân chơi bổ ích của chiến sĩ “sao vuông”

Sân chơi bổ ích của chiến sao vuông

Những chiến sĩ sao vuông luyện tập trên vùng biển Tây Nam

Những chiến sao vuông luyện tập trên vùng biển Tây Nam

Chiến sĩ

Chiến "sao vuông" nơi biên giới

Dấu ấn “chiến sĩ sao vuông” ở thành Nam

Dấu ấn “chiến sao vuông” ở thành Nam

Chiến sĩ

Chiến "sao vuông" giúp dân thu hoạch lúa

Sáng đẹp

Sáng đẹp "chiến sao vuông" nơi phố biển

Những chiến sĩ

Những chiến "sao vuông" vì dân

Chiến sĩ “sao vuông” vì dân phục vụ

Chiến sao vuông” vì dân phục vụ

Chiến sĩ “sao vuông” làm “bà đỡ”

Chiến sao vuông” làm “bà đỡ”

Chiến sĩ “sao vuông” giúp dân thu hoạch lúa mùa

Chiến sao vuông” giúp dân thu hoạch lúa mùa

Chiến sĩ “sao vuông” tăng cường chống dịch

Chiến sao vuông” tăng cường chống dịch

Chiến sĩ “sao vuông” xung kích chống dịch

Chiến sao vuông” xung kích chống dịch

Chiến sĩ “sao vuông” xung kích chống dịch

Chiến sao vuông” xung kích chống dịch

Chiến sĩ “sao vuông” làm giường tre

Chiến sao vuông” làm giường tre