Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo

Trường Quân sự Bộ lệnh Thủ đô Hà Nội: Đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác pháp, thanh tra, pháp chế đối với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ pháp