Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Bộ lệnh TP Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ lệnh TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra, nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Bộ lệnh TP Hồ Chí Minh