USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận mở rộng hợp tác

USAID Bộ Kế hoạch Đầu thỏa thuận mở rộng hợp tác

Tư duy phát triển, có tầm nhìn là phẩm chất thiết yếu của cán bộ kế hoạch và đầu tư

duy phát triển, có tầm nhìn là phẩm chất thiết yếu của cán bộ kế hoạch đầu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Kế hoạch Đầu phải có tầm nhìn xa hơn các bộ, ngành khác

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch Đầu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành cần nỗ lực, sáng tạo hơn nữa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bộ Kế hoạch Đầu các bộ, ngành cần nỗ lực, sáng tạo hơn nữa

Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ

Cục Kế hoạch Đầu (Bộ Quốc phòng) trao nhà tình nghĩa tặng thân nhân liệt sĩ

Giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 bộ và 10 tỉnh

Giao kế hoạch đầu vốn trái phiếu Chính phủ cho 2 bộ 10 tỉnh