Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Cục Kế hoạch Đầu (Bộ Quốc phòng) khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Cục Kế hoạch và Đầu tư Bộ Quốc phòng: Khai giảng khóa đào tạo về đấu thầu và quản lý dự án

Cục Kế hoạch Đầu Bộ Quốc phòng: Khai giảng khóa đào tạo về đấu thầu quản lý dự án

Khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Kế hoạch Đầu

USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận mở rộng hợp tác

USAID Bộ Kế hoạch Đầu thỏa thuận mở rộng hợp tác