Khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khảo sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Kế hoạch Đầu

USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thỏa thuận mở rộng hợp tác

USAID Bộ Kế hoạch Đầu thỏa thuận mở rộng hợp tác