Hội nghị phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương về phát triển công nghiệp quốc phòng

Hội nghị phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Ban Kinh tế Trung ương về phát triển công nghiệp quốc phòng

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức hội thảo về sản xuất thông minh

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức hội thảo về sản xuất thông minh