Cần sự đồng thuận của ASEAN và các đối tác

Cần sự đồng thuận của ASEAN các đối tác