Người “đánh thức” âm nhạc dân tộc thiểu số Đồng Nai

Người “đánh thức” âm nhạc dân tộc thiểu số Đồng Nai

Cô gái dân tộc Nùng làm âm nhạc “kích cầu” du lịch quê hương

Cô gái dân tộc Nùng làm âm nhạc “kích cầu” du lịch quê hương

Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên”

Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên”

“Âm nhạc dân tộc học” góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận âm nhạc Việt Nam

Âm nhạc dân tộc học” góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận âm nhạc Việt Nam

Triển lãm, trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”

Triển lãm, trình diễn “Tre, nứa trong đời sống âm nhạc dân tộc Việt Nam”

Giữ nét xuân trong âm nhạc dân tộc

Giữ nét xuân trong âm nhạc dân tộc

Giữ nét xuân trong âm nhạc dân tộc

Giữ nét xuân trong âm nhạc dân tộc

Khai mạc triển lãm nhạc cụ dân tộc và biểu diễn âm nhạc truyền thống

Khai mạc triển lãm nhạc cụ dân tộc và biểu diễn âm nhạc truyền thống

Biểu diễn âm nhạc dân tộc Hàn Quốc tại Hà Nội

Biểu diễn âm nhạc dân tộc Hàn Quốc tại Hà Nội

Khơi nguồn di sản âm nhạc dân tộc

Khơi nguồn di sản âm nhạc dân tộc

Không để âm nhạc dân tộc mai một

Không để âm nhạc dân tộc mai một