Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Lê Văn Huyên, Cục trưởng Cục Tổ chức cho biết: Cục Tổ chức là cơ quan tham mưu chiến lược đầu ngành toàn quân về xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị; các tổ chức quần chúng về tổ chức và quy chế hoạt động; tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Tổ chức và ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng; đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Tổ chức trao bằng khen, giấy khen tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: MINH KHIÊM   

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Cục Tổ chức luôn chủ động đề xuất với TCCT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), BQP chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng TSVM, chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD; xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; chỉ đạo đổi mới nội dung, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đại đội đủ quân có chi ủy vững chắc; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội trong giai đoạn mới.

Cục Tổ chức đã giúp TCCT, QUTƯ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các kỳ đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, nhất là các kỳ đại hội trong giai đoạn đổi mới đất nước. Năm 2015, cục đã chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với TCCT, Thường vụ QUTƯ và QUTƯ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội XII của Đảng. Những năm gần đây, Cục Tổ chức chủ động nghiên cứu, tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, QUTƯ, BQP về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

 Năm 2019, cục đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; chủ trì tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; giúp Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; chủ trì chuẩn bị nội dung báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khảo sát tại BQP về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội từ năm 2016 đến nay. Cục tham mưu cho cấp trên chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc QUTƯ, BQP và chủ trì xây dựng báo cáo của QUTƯ, Thường vụ QUTƯ tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội X, XI, XII của Đảng; báo cáo chuyên đề về "Tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam"; biên tập chuyên đề "Nguyên tắc, cơ chế Đảng lãnh đạo QĐND Việt Nam", "Hệ thống tổ chức đảng trong QĐND Việt Nam"...

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Cục Tổ chức đã tham mưu giúp TCCT chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ và trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt, nhất là trong các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân…; chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các hội thi, hội thao, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhân viên ngành tổ chức đảng trong toàn quân và QĐND Lào...

Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tổ chức luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng cơ quan VMTD, gắn với xây dựng Đảng bộ TSVM, trong đó lấy lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là trung tâm, xây dựng cấp ủy, chi bộ là then chốt; coi trọng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là xây dựng cán bộ cục, các phòng, ban và trợ lý đầu ngành có trình độ chuyên môn giỏi, góp phần làm nên những thành công to lớn của Cục Tổ chức trong thời gian qua.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Cục Tổ chức càng nhận thức sâu sắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm được đúc kết trong 73 năm qua; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; kiên định quan điểm tư tưởng, nguyên tắc của Đảng, bám sát nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị; tăng cường đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, xây dựng cơ quan VMTD ổn định vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của QUTƯ, BQP, TCCT, của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; xứng đáng với danh hiệu cao quý đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng. 

THẢO NGUYÊN