Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) luôn tự hào, giữ vững và phát huy phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong quân đội; đồng thời, góp phần xây dựng cơ quan TCCT vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, những năm qua, Văn phòng TCCT đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một là, đã chủ trì phối hợp với các cơ quan giúp thủ trưởng TCCT xây dựng chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT và các văn bản chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT; chương trình, kế hoạch công tác năm, hằng tháng, hằng tuần của thủ trưởng TCCT chặt chẽ, khoa học; phối hợp triển khai tổ chức thực hiện; cập nhật kịp thời, tổng hợp, chuẩn bị văn bản hằng ngày báo cáo, tham mưu đề xuất giúp thủ trưởng TCCT điều chỉnh kế hoạch, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Tổ chức theo dõi, tiếp nhận công văn, tài liệu, nắm tình hình, kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân giúp thủ trưởng TCCT tổng hợp, báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương và thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm nền nếp, chất lượng; nghiên cứu đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động CTĐ, CTCT ở đơn vị, phục vụ sự chỉ đạo của thủ trưởng TCCT.

leftcenterrightdel
Một buổi giao ban triển khai công tác của Văn phòng Tổng cục Chính trị. Ảnh do Văn phòng Tổng cục Chính trị cung cấp. 

 

Hai là, tham mưu giúp thủ trưởng TCCT chỉ đạo triển khai công tác khoa học quân sự đúng kế hoạch. Theo dõi, đôn đốc, quản lý chặt chẽ tiến độ, quy trình, chất lượng nghiên cứu các đề tài KHXH&NVQS, công trình tổng kết lịch sử CTĐ, CTCT; rà soát, thẩm định các bài viết, bài hội thảo khoa học phục vụ thủ trưởng TCCT, đạt kết quả tốt; thẩm định, đề nghị xuất bản giáo trình, tài liệu KHXH&NV đáp ứng nhiệm vụ giáo dục đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội. Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch hội thảo, hội thi về quân đội với nhiệm vụ truyền thông giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiết thực, hiệu quả.

Ba là, bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, chế độ tài chính cho các đối tượng trong cơ quan TCCT. Thực hiện tốt công tác quyết toán ngân sách; thu, chi BHXH, BHYT hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT và Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất triển khai thực hiện tốt các vấn đề có liên quan đến công tác tài chính đúng nguyên tắc, quy định, có hiệu quả, nhất là các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất. Giúp thủ trưởng TCCT đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán ngân sách hằng năm; đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, kịp thời, đúng quy định.

Bốn là, triển khai nhiệm vụ công tác vật tư CTĐ, CTCT theo đúng kế hoạch; công tác dự trữ quốc gia chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 138/2020/TT-BQP ngày 10-11-2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội; chủ động nắm tình hình, tham mưu và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách trang bị, vật tư, xăng dầu CTĐ, CTCT; tham mưu đề xuất, kịp thời bảo đảm trang bị tuyên truyền đặc biệt và trang bị, vật tư CTĐ, CTCT phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tốt đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Năm là, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả công tác quân sự trong cơ quan TCCT. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật; đóng quân canh phòng; công tác phòng, chống cháy, nổ; xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả tốt, cơ quan bảo đảm an toàn. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” và kế hoạch huấn luyện quân sự, kịp thời điều chỉnh nội dung, chương trình phù hợp biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra toàn diện các mặt công tác các cơ quan, đơn vị, kết quả tốt. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất xây dựng tổ chức lực lượng Cơ quan TCCT theo hướng tinh, gọn, mạnh; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 160/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Sáu là, tham mưu triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được thủ trưởng TCCT phê duyệt. Chấp hành nghiêm chế độ tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng. Tham mưu đề xuất thủ trưởng TCCT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý, xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Cùng với những kết quả nổi bật nêu trên, Văn phòng TCCT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đề xuất, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật theo quy định, đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1389 trong cơ quan TCCT và Thường trực 61 Cửa Đông. Đã tham mưu thực hiện đúng chương trình hành động của Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử cơ quan TCCT; bảo đảm hoạt động của hệ thống máy chủ; đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn virus xâm nhập máy tính và an ninh mạng trong cơ quan TCCT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì hệ thống mạng trực tuyến phục vụ các hội nghị của Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT nền nếp, thông suốt, bảo đảm an toàn. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản mới về nghiệp vụ công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ; chủ động xây dựng kế hoạch, kiểm tra các đơn vị thuộc TCCT, đạt kết quả tốt. Thực hiện công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ chặt chẽ, đúng nguyên tắc, an toàn. Bảo đảm tốt công tác hành chính, phục vụ các hoạt động của thủ trưởng TCCT và cơ quan (cả phía Bắc, phía Nam), tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ tốt. Quản lý, điều hành đội xe bảo đảm yêu cầu các kế hoạch, phục vụ kịp thời cả nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, an toàn, nhất là phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại phía Nam.

Để cơ quan mạnh thì trước hết tổ chức đảng phải mạnh. Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng TCCT thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu gắn với xây dựng văn phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đảng bộ văn phòng đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Vai trò và hiệu lực lãnh đạo của Đảng bộ thể hiện ở trí tuệ đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì và đội ngũ đảng viên trong việc phân tích, dự báo đúng những thuận lợi, khó khăn. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương lãnh đạo, giải pháp thực hiện sát đúng.

Hiện nay, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Văn phòng TCCT luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 847/NQ-QUTW về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”. Trên cơ sở nghiên cứu nắm vững Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT hằng năm của Chủ nhiệm TCCT; các phòng, cơ quan văn phòng luôn nắm vững chức năng, chức trách, nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến về chất lượng nghiên cứu tham mưu, đề xuất, thẩm định, công tác kế hoạch tổng hợp, khoa học quân sự, tài chính, vật tư đối với toàn quân; công tác quân sự, thanh tra, điều tra, pháp chế, công nghệ thông tin, hành chính phục vụ trong cơ quan TCCT bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ tình hình cơ quan, thường xuyên xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, lao động hợp đồng; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan văn phòng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững, phát huy và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm sau tốt hơn năm trước.

Văn phòng TCCT vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1984), Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2006), Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2011 và 2016), hạng Nhất (2021); được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Ít-xa-la hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2008); từ năm 2020 đến nay liên tục được Bộ Quốc phòng, TCCT tặng Cờ thi đua và bằng khen các loại; Đảng bộ Văn phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thiếu tướng TRỊNH VĂN HÙNG, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị