Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện (VMTD), xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quân khu 3 là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, một trong những mục tiêu chủ yếu của kẻ thù khi xâm lược nước ta. Với tinh thần bất khuất, kiên cường, các thế hệ quân và dân quân khu đã lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp tham gia đánh hơn 78.600 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu gần 400.000 tên địch, phá hủy hàng trăm nghìn vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch.

Sau khi đánh đuổi thực dân Pháp, cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Giai đoạn này, địa bàn quân khu vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương chi viện cho chiến trường miền Nam. Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu lịch sử đánh trả chiến lược tiến công đường không và phong tỏa đường biển của đế quốc Mỹ nhằm đưa miền Bắc trở về "thời kỳ đồ đá”, quân và dân Quân khu 3 đã phối hợp với các lực lượng tạo nên thế trận liên hoàn, rộng khắp, bắn rơi 1.526 máy bay, bắn cháy 75 tàu chiến, rà phá 69 nghìn quả bom, mìn, thủy lôi, đập tan chiến dịch phong tỏa cảng Hải Phòng của hải quân Mỹ, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, sau đó là Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân khu 3 tham quan trưng bày các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Quân khu 3 - 75 năm đồng hành cùng dân tộc” tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Quảng Ninh (tháng 7-2020).  Ảnh: ĐỨC VIỆT.

Đất nước thống nhất, quân và dân Quân khu 3 tiếp tục thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, LLVT quân khu đã không ngừng lớn mạnh, có số lượng hợp lý, tổ chức chặt chẽ; chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy tiến bộ vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu luôn chủ động tham gia giúp chính quyền, nhân dân địa phương phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa.

Những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo vẫn là vấn đề nóng. Trong nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, trực diện. Trước tình hình đó, Đảng ủy quân khu đã vận dụng linh hoạt những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu suốt 75 năm qua vào lãnh đạo xây dựng LLVT quân khu VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Những bài học được rút ra và vận dụng trước tiên là phải làm tốt công tác quán triệt quan điểm, đường lối quân sự mới của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Theo đó, Đảng ủy quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 280-NQ/ĐU của Đảng ủy quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nắm chắc quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc huấn luyện; điều hành, quản lý huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động cho bộ đội. Hằng năm, kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có hơn 80% khá, giỏi. Cùng với đó, Đảng ủy quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục, xây dựng ý thức tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành kỷ luật, pháp luật; tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng và mối quan hệ của quân nhân; kịp thời đề ra giải pháp chấn chỉnh, xử lý sai phạm; qua đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%. Hiện nay, Đảng ủy Quân khu 3 đang tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” và từng bước nhân rộng ra các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu.

Thực hiện đột phá xây dựng, củng cố tổ chức biên chế, Đảng ủy Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, triển khai hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT quân khu theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm cân đối giữa các thành phần, lực lượng. Theo đó, Đảng ủy quân khu đã lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về biểu tổ chức biên chế, trước tiên là ở những đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đóng quân trên tuyến biên giới, biển, đảo. Hiện nay, cơ bản những đơn vị này đã bảo đảm đủ 100% quân số, vũ khí, trang bị theo biên chế. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp bảo đảm đủ cho các đầu mối đơn vị, chất lượng từng bước nâng lên; tỷ lệ sắp xếp đạt 97,3%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 71,3%. Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn về tổ chức và xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với từng địa bàn, có số lượng hợp lý.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân khu 3 tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong LLVT quân khu luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giữ vững môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Kết quả đạt được trong xây dựng LLVT quân khu thời gian qua là cơ sở để Đảng ủy Quân khu 3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang mà quân và dân quân khu đã xây đắp trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Trong 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 3 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 5 Huân chương Độc lập; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Có 831 tập thể, 323 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 19.950 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng... cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.  

Trung tướng NGUYỄN QUANG CƯỜNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3