Tuy nhiên, cơ chế QLTC trước đây còn bộc lộ một số hạn chế, như: Quy trình lập, phân bổ dự toán ngân sách (DTNS) còn chồng chéo, các ngành nghiệp vụ và một số cơ quan có chức năng quản lý nghiệp vụ cũng thực hiện phân bổ ngân sách (NS) và hướng dẫn sử dụng NS; chưa có đầy đủ hệ thống tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở lập và phân bổ DTNS; việc mua sắm vật tư, hàng hóa, cấp phát hiện vật cho đơn vị không còn phù hợp với thực tiễn cơ chế thị trường...

Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế QLTC theo hướng đổi mới, cải cách hành chính, phù hợp với cơ chế quản lý của Nhà nước, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP và cơ quan tài chính xác định quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm cơ chế QLTC mới trong quân đội theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, phù hợp với tình hình, đặc điểm của BĐBP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong đó xác định trọng tâm đổi mới công tác lập, phân bổ dự toán, cấp phát và thanh, quyết toán đối với NS Nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng và nhiệm vụ được giao ngoài lĩnh vực quốc phòng.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm soát xe nhập cảnh qua biên giới. Ảnh: CHU ANH

Để hoàn thành mục tiêu đã xác định, cơ quan tài chính BĐBP đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới cơ chế QLTC trong BĐBP đồng bộ, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với pháp luật của Nhà nước về tài chính-NS và đặc thù của BĐBP; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Cùng với đó, việc đổi mới cơ chế QLTC phải thuộc trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, chủ tài khoản các cơ quan, đơn vị, trong đó cơ quan tài chính phải phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu về công tác bảo đảm và QLTC; thực hiện đổi mới cơ chế QLTC phải quyết liệt, triệt để, bảo đảm tính nguyên tắc với giải pháp đồng bộ, theo lộ trình và bước đi phù hợp. Tuyệt đối chống tư tưởng bảo thủ, lối mòn, ngại đổi mới, dẫn đến trì trệ, lãng phí trong công tác tài chính và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đổi mới cơ chế QLTC theo nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quân đội. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ quan tài chính BĐBP chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài chính-NS và sự cần thiết, mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế QLTC quân đội; chú trọng công tác định hướng tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc đổi mới cơ chế QLTC trong BĐBP.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng các quy định và hướng dẫn thực hiện cơ chế QLTC mới trong BĐBP theo đúng pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Chú trọng thực hiện tốt các quy định về lập, chấp hành, quyết toán NS. Đề xuất việc hoàn thiện hệ thống định mức làm cơ sở lập, phân bổ DTNS theo định hướng: Cơ quan tài chính chủ trì lập và phân bổ DTNS theo lộ trình; việc lập và phân bổ DTNS được thực hiện trên cơ sở hệ thống định mức khoa học. Thực hiện phân bổ DTNS cho cấp dưới. Hạn chế tối đa việc mua sắm tập trung cấp phát hiện vật cho đơn vị. Từ năm ngân sách 2021, thực hiện mua sắm tập trung theo phương thức ký thỏa thuận khung; tăng cường cấp phát và kiểm soát thanh toán qua Kho bạc Nhà nước; xác định rõ lộ trình triển khai thực hiện đối với các cơ quan, đơn vị trong BĐBP.

Thực hiện cơ chế QLTC mới, khối lượng công việc của cơ quan tài chính cũng nhiều hơn, yêu cầu chất lượng dự toán cao hơn. Nếu cơ quan tài chính và từng cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tài chính không sâu sát, không nắm chắc, không bao quát hết nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mảng công việc mình được phân công sẽ dẫn đến chất lượng tham mưu thấp, thậm chí có thể bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình lập dự toán ngân sách. Do đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng cần thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính ở các cấp, nhất là ở các đơn vị cơ sở. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, năng lực QLTC của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong BĐBP. Tổ chức tập huấn cho các ngành, các đơn vị thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành tài chính-NS tại các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với việc thực hiện cơ chế QLTC mới ở các cơ quan, đơn vị trong BĐBP, bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình mới.

Thượng tá LÊ QUỐC THÀNH (Phó trưởng Phòng Tài chính, Bộ đội Biên phòng)