Ngày 8-6-1948, tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Ban Công tác Chính trị BTTM (tiền thân của Cục Chính trị BTTM ngày nay) được thành lập, để đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở BTTM trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù qua nhiều lần đổi tên và điều chỉnh tổ chức biên chế để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, Cục Chính trị BTTM luôn nắm chắc tình hình, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng BTTM lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT ở cơ quan chỉ huy tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng BTTM vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hoạt động Thư viện lưu động nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Ảnh: NGUYỄN NGỌC THANH 

Những năm gần đây, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, Cục Chính trị BTTM đã tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BTTM, cơ quan Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự trong tình hình mới...

Thực hiện đạt kết quả tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin tuyên truyền, thông báo chính trị-thời sự, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình.

Cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy BTTM-Cơ quan BQP lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.

Chủ động kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kịp thời xây dựng, triển khai thực hiện quy chế làm việc và quy chế các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy... Những năm qua, kết quả bình xét hằng năm, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 93%.

Chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nội bộ, tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Rà soát, thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của nhân sự tuyển dụng, điều động vào làm việc ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng BTTM chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách.

Tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hoàn thành tốt chức năng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 1389 BTTM.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội tiến lên “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đang đặt ra những vấn đề mới, nhiệm vụ mới, yêu cầu cao đối với BTTM nói chung, Cục Chính trị BTTM nói riêng. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Cục Chính trị BTTM tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BTTM-Cơ quan BQP lần thứ XVIII; trước mắt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM, cơ quan BQP tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tập trung tham mưu, đề xuất làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ BTTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC ĐOÀN, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.