Bộ phận giúp việc đã tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sát với đặc điểm, nhiệm vụ quân đội; xây dựng, triển khai nghị quyết và chuyên đề về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; thể hiện quyết tâm rất cao về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban chủ nhiệm làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng chuyên đề "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân" (ngày 2-12-2021). Ảnh: TRUNG HIẾU 

Nghị quyết của QUTƯ xác định rõ 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; xác định mục tiêu, 5 quan điểm và 6 chủ trương, giải pháp thực hiện, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, chương trình triển khai và thực hiện các nội dung phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kế hoạch của QUTƯ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã quán triệt tốt 3 nội dung: Học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với nội dung, biện pháp thiết thực, phân công trách nhiệm cụ thể. Biên soạn 2 chuyên đề trong năm 2022 đưa vào kế hoạch giáo dục cho các đối tượng và làm nội dung sinh hoạt chi bộ. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch, nghị quyết chuyên đề của QUTƯ nghiêm túc, sáng tạo. Cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW, kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng vào nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tổ chức có chất lượng đợt sinh hoạt xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, giao lưu, tọa đàm.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả, như: Học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tuần 1 đáp án, mỗi tháng 1 công trình”, “Chuyện ở đại đội”, “Tổ 3 người cùng tiến”; “3 đề cao, 5 chống”... có sức lan tỏa sâu rộng.

Qua thời gian thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phương pháp, tác phong, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục được nâng lên. Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân; khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát kế hoạch, bám sát thực tiễn, phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Thời gian tới, để thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và định hướng hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân về học tập tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, văn hóa, văn học-nghệ thuật đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; xây dựng chuyên đề giáo dục cho bộ đội năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, vận dụng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động với những giải pháp, cách làm sáng tạo, khắc phục hiệu quả khâu yếu, mặt yếu, bất cập, vướng mắc kéo dài. Lấy chất lượng, hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, hiệu quả công tác làm cơ sở đánh giá, phân loại, bình xét cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chú trọng đa dạng các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện chủ nghĩa cá nhân. Coi trọng xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế, khuyết điểm để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Đại tá LÊ VĂN MINH, Thư ký Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.