Đó là phát biểu kết luận của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh - Giá trị, ý nghĩa và định hướng”, diễn ra tại Học viện Quốc phòng, chiều 10-1.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG

Theo Đại tướng Lương Cường, xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là chủ trương lớn, đúng đắn, nhất quán, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đây là yêu cầu vừa mang tính cấp thiết, trước mắt, vừa mang tính cơ bản, lâu dài; là giải pháp nền tảng để xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”.

Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Hội thảo đặt ra nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn, trong đó xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh” là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo quan điểm lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng ta về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tham luận dù tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều tập trung làm rõ cơ sở lý luận, nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin về xây dựng quân đội kiểu mới, mang bản chất giai cấp công nhân; nguyên tắc xây dựng Quân đội phải gắn liền với nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; bảo đảm mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Quân đội với nhân dân, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc xâm lược của kẻ thù.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh". Ảnh: VIỆT TRUNG 

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là cơ sở lý luận - thực tiễn, luận cứ khoa học rất quan trọng để Đảng ta xác định mục tiêu, quan điểm, chủ trương, phương hướng, biện pháp xây dựng QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định hướng và giải pháp xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã xác định, xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị là nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, tạo tiền đề vững chắc để Quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm cho Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Việc xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” phải bảo đảm tinh về chính trị, gọn về tổ chức, nâng cao chất lượng về mọi mặt, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh của vũ khí, trang bị hiện đại để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại phải bảo đảm gọn về tổ chức, biên chế, trang bị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; bảo đảm tính cân đối, đồng bộ, hợp lý, khoa học giữa các thành phần lực lượng, không chồng chéo chức năng, nhiêm vụ. Trước yêu cầu đó, cần chủ động rà soát, điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, biên chế, bảo đảm trang bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong điều kiện mới; trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đạt trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại; có quy mô tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động phù hợp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm và sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cùng các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG 

Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, chia sẻ thông tin để đưa ra những đánh giá khách quan, sát đúng với những diễn biến của tình hình thế giới, khu vực, những diễn biến mới nảy sinh trong nước nhằm tạo sự nhất trí và thống nhất trong xây dựng phương án triệt tiêu những nhân tố bất lợi, triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, gắn với hoạt động có hiệu quả về đối ngoại quốc phòng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ; trong đó, việc tổ chức huấn luyện, đào tạo phải chặt chẽ, linh hoạt, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; chú trọng truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại, sức cơ động và khả năng tác chiến trong điều kiện mới cho các đối tượng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, đào tạo.

Nhân tố con người là khâu then chốt

Trên cơ sở các nội dung tham luận và ý kiến tại hội thảo, Đại tướng Lương Cường cho rằng, sức mạnh của Quân đội là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Con người, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến... trong đó, con người là nhân tố quyết định. Vì thế, việc xây dựng nhân tố con người, trực tiếp là nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ cần được chú trọng và phải xem đó như một yếu tố có ý nghĩa quyết định trong xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại hội thảo. Ảnh: VIỆT TRUNG

Việc xây dựng nguồn nhân lực cần chú trọng cả về số lượng và chất lượng theo lộ trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật của các quân chủng, binh chủng, lực lượng. Cần có sự đột phá trong đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự, các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ nhà giáo ở các học viện, nhà trường quân đội; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ quân sự, chính trị chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần, kỹ thuật có trình độ, năng lực chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Có chính sách đãi ngộ phù hợp, kịp thời để thu hút, quy tụ nhân tài phục vụ trong Quân đội…

SƠN BÌNH (tổng hợp)

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.