Nội dung xác minh tài sản, thu nhập gồm: Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm (nếu có). Hai nhóm đối tượng sẽ xác minh là đối tượng lựa chọn ngẫu nhiên và đối tượng xác minh theo căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 41, Luật Phòng, chống tham nhũng. Với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tối thiểu 10% đầu mối đơn vị trực thuộc; lựa chọn ngẫu nhiên theo hình thức bốc thăm 10% trên tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Thời gian xác minh tại các cơ quan, đơn vị từ ngày 16-2 đến 30-11-2023. Các đơn vị báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Quốc phòng trước ngày 15-12-2023.

MINH ANH