Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động về nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

 

Trong 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng mở 677 lớp/20.158 cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 23 và các văn bản liên quan. Đảng ủy BĐBP chỉ đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn 117 công trình, trong đó đã xuất bản 86 công trình; Cục Chính trị BĐBP nghiên cứu thành công 2 đề tài lịch sử cấp Tổng cục Chính trị, góp phần tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống của lực lượng, đơn vị.

Thông qua thực hiện hiệu quả Chỉ thị 23, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, chỉ đạo thực tiễn; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

CẨM LINH