Năm nay, Bộ Quốc phòng yêu cầu các nội dung CCHC phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác CCHC với triển khai kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; thực hiện nhiệm vụ CCHC phải đi đôi với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch xác định rõ 7 nội dung nhiệm vụ thực hiện CCHC trong Bộ Quốc phòng, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Trong mỗi nội dung nhiệm vụ đều phân công cơ quan chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng phải xây dựng kế hoạch CCHC và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hằng quý, 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả công tác CCHC về Bộ Quốc phòng.

LÂM SƠN