Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Phó chủ nhiệm TCCT, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng; lãnh đạo các tổng cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng... 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, QUTƯ, Bộ Quốc phòng; triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Trung ương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng một số chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời quán triệt quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và uy tín của Quân đội. Tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, hướng mạnh vào thực hiện ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy; điều chỉnh tổ chức, biên chế; cải cách hành chính quân sự... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị xác định: Hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân năm 2019 tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QƯTƯ, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QƯTƯ chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng năm 2019; kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trách nhiệm cao và trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách; nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng các tổ chức vững mạnh xuất sắc; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương các đơn vị trong toàn quân đã triển khai hoạt động CTĐ, CTCT toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Các đơn vị tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, kịp thời quán triệt quan điểm, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và uy tín của Quân đội. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì tiếp tục được phát huy.

Cấp ủy các cấp tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Chủ động tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, tạo sự đồng thuận cao. Có nhiều giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tích cực triển khai đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận và triển khai thực hiện tốt công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh; công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương, địa phương đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động tới hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân, Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Năm 2019 là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Quân đội; chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quân đội tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp sẽ tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng.

Để  hoạt động CTĐ, CTCT của toàn quân năm 2019 đạt kết quả tốt, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị quân đội quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của QUTƯ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019; các quy định của Trung ương, QUTƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; trọng tâm kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết, nghiên cứu lý luận, giáo dục chính trị. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đất nước, quân đội trong năm 2019. Chủ động thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những sự kiện chính trị quan trọng; tích cực đổi mới nội dung, hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019 cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Đề án, Nghị quyết của QUTƯ về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; quy chế, quy định về công tác cán bộ. Triển khai quyết liệt các biện pháp tinh giản tổ chức biên chế khối cơ quan, doanh nghiệp quân đội, giữ ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội. Chủ động phối họp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn cả nước, trọng tâm là địa bàn chiến lược, trọng yếu, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng khó khăn. Thực hiên nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2019 và những năm tiếp theo...

Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG