Các cơ quan, đơn vị Cơ yếu quân đội đã hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng, thẩm định giải pháp bảo mật mạng công nghệ thông tin, tính năng kỹ thuật, chiến thuật vũ khí, khí tài quân sự; bảo mật hệ thống thông tin liên lạc và truyền hình giao ban trực tuyến từ Bộ Quốc phòng đến cơ sở. Cục chỉ đạo ngành xây dựng bộ chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật một số loại máy mã; đề xuất thuật toán mật mã; triển khai hai đề tài khoa học và một sáng kiến chuyên ngành; báo cáo nghiệm thu cấp Ban Cơ yếu Chính phủ các sản phẩm bảo mật và máy mã...

Năm 2021, Cục Cơ yếu tiếp tục hoàn thành các đề tài, dự án, nhiệm vụ kỹ thuật từ năm trước chuyển sang; mở mới đề tài và triển khai các dự án, chương trình trọng tâm thuộc Đề án hiện đại hóa ngành cơ yếu quân đội; nghiên cứu quy hoạch hệ thống kỹ thuật mật mã và cải tiến, hiện đại hóa trang thiết bị, khí tài cơ yếu, bảo đảm bí mật thông tin, an toàn mọi mặt.

DƯƠNG HÒA