leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

Tham gia lớp học có 170 học viên là cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương của thành phố. Trong 12 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự…

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao những kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ, từ đó từng đồng chí vận dụng, triển khai, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: LÊ HUY