Hội nghị thống nhất đánh giá, 10 năm qua, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện cơ bản thắng lợi các nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực của Tổng cục CNQP được phát triển, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia. Đầu tư cho CNQP được chú trọng, nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Tỷ lệ các dây chuyền, thiết bị công nghệ hiện đại, khả năng sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng cao; đã tiếp cận nghiên cứu thiết kế, sản xuất được một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao.

Thực hiện Nghị quyết số 520/NQ-QUTW, Tổng cục CNQP đã kết hợp, tận dụng và phát huy được các nguồn lực về công nghệ, thiết bị, đầu tư, tài chính để phát triển kinh tế đạt nhiều kết quả tốt. Sản xuất kinh tế có sự tăng trưởng khá cao ở một số lĩnh vực; tạo được sức cạnh tranh với thị trường trong nước. Các dự án đầu tư cơ bản triển khai đúng hướng, phát huy hiệu quả; nhiều dự án đầu tư mang hiệu quả kinh tế cao...

HOÀNG HÀ