leftcenterrightdel

 Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2022 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Tổng cục Kỹ thuật đã bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện theo chương trình đã xác định, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là: Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Hướng dẫn, triển khai có chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; huấn luyện SSCĐ, bảo đảm trang bị kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2023, hội nghị thống nhất: Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, Chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật năm 2023 và tình hình thực tiễn, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; kịp thời định hướng, thống nhất về nhận thức và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật về “Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”. Đề xuất kiện toàn tổ chức chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Tham mưu sắp xếp, điều động cán bộ theo các quyết định về sáp nhập, giải thể và các quyết định về tổ chức biên chế theo Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: KIM ANH