leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Tư lệnh Quân đoàn 2 phát biểu khai mạc tọa đàm.


leftcenterrightdel
 Đoàn chủ tịch điều hành buổi tọa đàm. 

Với 50 ý kiến tham luận của các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 2 gửi về ban tổ chức và trực tiếp trình bày tại tọa đàm… đều thống nhất khẳng định: Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã phân tích bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với các tầng lớp nhân dân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự tọa đàm.

 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh tọa đàm.

Vận dụng những nội dung cơ bản tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng quân đội, quân đoàn trong tình hình mới, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh và phân tích làm sâu sắc hơn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong xây dựng quân đội, quân đoàn tinh, gọn, mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giai đoạn hiện nay. Về vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện yêu cầu nhiệm vụ. Các tham luận đều thống nhất khẳng định: Vấn đề danh dự và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Quân đoàn 2 phát biểu kết luận tọa đàm.

Các tham luận gửi về ban tổ chức và trình bày tại tọa đàm được chuẩn bị công phu, có chiều sâu, chất lượng, đi sâu phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn về “Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Trên cơ sở kết quả buổi tọa đàm sẽ giúp lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập, vận dụng lý luận vào thực tiễn xây dựng Đảng bộ quân đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau tọa đàm, ban tổ chức lựa chọn 21 bài tham luận xuất sắc đăng thành kỷ yếu để làm tư liệu tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ quân đoàn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KIM ANH - MINH TUẤN