Theo đánh giá của Ban tổ chức, đến nay, Cục Tuyên huấn-Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo, Ban tổ chức liên hoan và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đã phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị bảo đảm đúng tiến độ thời gian và quy trình. Đặc biệt các nội dung như: Xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng; khảo sát công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan; chuẩn bị nơi ăn nghỉ cho các đoàn; nắm tình hình việc phối hợp bảo đảm công tác tổ chức; chuẩn bị chương trình tham dự liên hoan; dự kiến các điểm biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân... đã được tổ chức chặt chẽ. Trên cơ sở kết quả chuẩn bị bước đầu, Ban tổ chức đã triển khai toàn diện các nội dung công việc tiếp theo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban tổ chức để bảo đảm cho liên hoan thành công tốt đẹp.

HÀ LINH