Theo báo cáo của Binh đoàn 11, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh đoàn đã lãnh đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, quy định của pháp luật về công tác thanh tra, pháp chế, công tác 1389, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, công tác đấu thầu. Đảng ủy Binh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Binh đoàn 11 thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý nội bộ, quy chế hoạt động phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiện nay, binh đoàn đang nghiên cứu, đề xuất, báo cáo cơ quan Bộ Quốc phòng để hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế, điều lệ, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, Binh đoàn 11 đã tập trung giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.

Binh đoàn cũng phổ biến, quán triệt nội dung Thông tư số 05/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về lựa chọn nhà thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, bảo đảm hoạt động đấu thầu được thực hiện đúng quy định.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng từng bước đi vào nề nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích. Tích cực triển khai công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở một số đơn vị.

Báo cáo của đoàn kiểm tra đánh giá, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 11 đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế; công tác 1389; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng làm kinh tế và thi hành pháp luật về đấu thầu.

Đoàn kiểm tra kiến nghị Binh đoàn 11 quan tâm, bố trí trợ lý pháp chế để thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế. Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản của các doanh nghiệp. Đôn đốc, đối chiếu, thu hồi công nợ. Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tiếp thu các kiến nghị của đoàn kiểm tra, Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 nhấn mạnh, binh đoàn sẽ có chỉ đạo quyết liệt với các cơ quan, đơn vị để triển khai các công việc, khắc phục các tồn tại, rà soát lại tổ chức, biên chế. Là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Binh đoàn 11-Tổng công ty Thành An đang hoàn thiện tổ chức, biên chế, phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của binh đoàn.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu. 

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, nhiệm vụ của Binh đoàn 11 là vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Bộ Quốc phòng, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, công tác sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả. Để thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra, cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh đoàn phải có quyết tâm mới trên cơ sở giải quyết những vấn đề cũ một cách thấu đáo, thấu tình, đạt lý, nghiêm túc, triệt để.

Đối với các nội dung, kiến nghị của đoàn kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu Binh đoàn 11 quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục một cách cụ thể, đánh giá từng nội dung, chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp... Việc phát triển kinh tế cần gắn liền với xây dựng lực lượng dự bị động viên, xác định rõ nhiệm vụ chính trị, thứ tự ưu tiên. Binh đoàn cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mẫu mực trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm đúng, trúng, kịp thời để phát triển phong trào thi đua.

Tin, ảnh: MẠNH HƯNG